Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Το Σύστημα Περιπολιών (EGT)

Το ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών EGT επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πρόοδο των υπηρεσιών που παρέχετε στους πελάτες σας.
Το σύστημα EGT αποτελείται από μια εφαρμογή Cloud, τους αναγνώστες RFID και ένα σύνολο έξυπνων καρτών RFID. Το σύστημα EGT έχει αποκτήσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον Ελληνικό Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Το σύστημα EGT χρησιμοποιείται κυρίως για την παρακολούθηση της προσέλευσης στην εργασία και τη διαχείριση των περιπολιών φύλαξης από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 

Συστήμα πραγματικού χρόνου

Με το συστήμα πραγματικού χρόνου της Εταιρείας μας μπορείτε:
• Να είστε ενημερωμένοι σε πραγματικό χρόνο σχετικά με όλες τις ενέργειες των εργαζομένων (π.χ. έναρξη / διακοπή εργασίας, επισκέψεις σημείων ελέγχου, κλήσεις συναγερμού έκτακτης ανάγκης, κλπ.)
• Να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για τυχόν συμβάντα που προκύπτουν (π.χ. αποκλίσεις παρουσίας σε βάρδιες , συναγερμοί ακινησίας συσκευής, κλπ.).
• Να λαμβάνετε άμεσες ενέργειες για συμβάντα κινδύνου που εγείρονται σε μοναχικά εργαζόμενους υπαλλήλους.
• Να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο τη θέση των συσκευών σε χάρτη με στοιχεία ταχύτητας, θερμοκρασίας, ενδείξεων φωτισμού χώρου, κλπ.
• Να εκτυπώσετε αναφορές και στατιστικά στοιχεία καθώς και άλλα δεδομένα από τις εγγραφές ανάγνωσης της συσκευής καρταναγνώστη. 

Εργασιακή παρακολούθηση

Οι διευθυντές του Ανθρώπινου Δυναμικού χρειάζονται στοιχεία σχετικά με το κόστος των απουσιών των υπαλλήλων του οργανισμού τους για να κερδίσουν την υποστήριξη από τη διοίκηση και για να εστιάσουν σε μια στρατηγική ελέγχου απουσιών

Διαχείριση επισκεπτών

Το σύστημα διαχείρισης επισκεπτών μπορεί να καταγράψει τη χρήση των εγκαταστάσεων από συγκεκριμένους επισκέπτες και να παράσχει τεκμηρίωση σχετικά με την τοποθεσία του επισκέπτη. Είναι ένα on-line, web-based σύστημα που προσφέρεται ως υπηρεσία.

Σύστημα Εκκένωσης

Το Σύστημα Εκκένωσης της EGT είναι ένα on-line πληροφοριακό σύστημα έξυπνης εκκένωσης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει δυναμικά τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το χώρο στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Made with ‌

HTML Code Generator